PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

ATİK SATIŞLARINDA KDV VE KÜMÜLATİF MATRAH FARKI

      10.06.2014 Tarihinde yayınlanan 66 nolu Kdv Sirküsünün 3. Maddesi'nde belirtildiği üzere; bundan böyle Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışlarında hesaplanan KDV'nin 1 no.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığındaki "İlave edilecek KDV" satırına yazılmak suretiyle beyanı mümkün değildir. Mükelleflerin bunu 1 no.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının "Diğer İşlemler" tablosunda "503" kodlu "Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları" başlığı altında bildirmesi gerekmektedir.

       Bu uygulamayla beraber aktifte bulunan amortismana tabi kıymetlerin satışında beyannamede bulunan kümülatif teslim ve hizmet bedeliyle genel mizanda bulunan 600 nolu hesap ( TEK DÜZEN muhasebe sistemi gereği ATİK satışının kaydında 600'lü hesap grubu çalıştırılmadığı için ) fark vermektedir. Bunun sonucunda ise; idarece satışlarda fark olduğu için vergi ziyai gibi algılanacak ve mükellef incelemeye çağırılacaktır.

        Bunu aşmak için 600lü hesapları içeren aşağıdaki örnekte verdiğim üzere muhasebe kaydı kullanılarak farkın önüne geçebiliriz.

        Örneğin; kurumun / şahsın aktifinde 20.000 TL bedelle kayıtlı bir araç 18.000 + KDV bedelle satılmış olsun. Bu durumda tekdüzen muhasebe sistemi gereği;

        ---------------/-------------------------------------

        120 ALICILAR 21.240

                            391 HES. KDV  3.240

                            254 TAŞITLAR   18.000

        ---------------/--------------------------------------

         şeklinde kayıt yapılacak, Kdv beyannamesinde bildirilerek 600 nolu hesap çalıştırılmadığından Kümülatif teslim bedeliyle 600 nolu hesap arasında 18.000 TL'lik bir fark meydana gelecektir.

         Satış kaydını tekdüzen hesap planına aykırı olmayacak şekilde aşağıdaki gibi yapabiliriz.

        ---------------/---------------------------------------

        120 ALICILAR 21.240

                            391 HES. KDV 3.240

                            600 Y. SATIŞLAR 18.000

        ---------------/---------------------------------------

        623 DİĞ. SAT. MALİYETİ 18.000

        689 DİĞ. OLĞDIŞI ZARAR 2.000

                              254 TAŞITLAR 20.000

        ---------------/---------------------------------------

        Yukarıdaki kayıtla; GELİR TABLOSUNDA 600'lü hesap ile KDV beyannamesindeki Teslim ve Hizmet tutarı aynı olacağından fark ortadan kalkmış olacak, aynı zamanda araç satışından doğan zarar da yer alacaktır.

Yasin SERİNKAN

Stajer S.M Mali Müşavir